החזר מס לשכירים

הקלות במס לשכירים

 • עבודה בחלק מהשנה
 • תיאום של ניכויי מס משכר
 • עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד
 • אשה עובדת
 • משפחה חד הורית –
 • תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח
 • חיילים משוחררים
 • עולה חדש ותושב חוזר ותיק
 • פטור ממס לעיוור ולנכה
 • זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד
 • זיכוי בגין ילד נטול יכולת
 • ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל
 • פיצויי פרישה
 • תרומות
 • בקשה להחזר מס

 

 

לעובד/ת השכיר/ה שלום,

בעלון זה מרוכזים עבורך העובד ההקלות במס להן הינך זכאי עם ניכוי המס מהמשכורת במשך השנה ובכך לאפשר לך למצות את מלוא זכויותיך במהלך שנת המס.

את חלק מן ההקלות במס ניתן לקבל על ידי פנייה למעביד וחלק ניתן לקבל באמצעות פנייה לפקיד השומה באזור המגורים.

רוב הקלות המס מבוטאות ב”נקודות זיכוי” שמשמעותן הפחתה מסכום המס. ערכה של כל נקודת זיכוי חודשית הוא 218 ש”ח (נכון לינואר 2014).

סכום זה מתעדכן מדי פעם בפעם בהתאם לעליית מדד יוקר המחיה.

אם חלה עליך חובה להגשת דוח למס הכנסה, עליך לבדוק אם הינך חייב להגיש דוח באופן מקוון.

עבודה בחלק מהשנה

מי שלא עבד בחלק מן השנה ולא היו לו הכנסות נוספות לבד ממשכורת, ייתכן שיהיה זכאי לתשלום מס מופחת על משכורתו; וזאת משום שחישוב המס כולו הוא שנתי מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר ונקודות הזיכוי מחושבות על בסיס שנתי.

ככלל השכיר מקבל את ההקלות בחישוב המס ממעבידו. לפיכך,אם העובד לא עבד אצל אותו מעביד בכל השנה, עליו להביא למעביד הוכחות כי בחלק מן התקופה לא היו לו הכנסות, למלא טופס 101, והמעביד רשאי להקטין את המס המנוכה מן המשכורת, בהתחשב במספר החודשים בהם לא הייתה לשכיר הכנסה חייבת.

אם לא הייתה לשכיר הכנסה ממשכורת בחלק מהשנה אלא הכנסה מתגמולים למשרתים במילואים, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה או דמי אבטלה, שמשלם הביטוח הלאומי שהם הכנסה החייבת במס – יש למלא טופס 116 אצל פקיד השומה באזור המגורים ולבקש תיאום מס.

תיאום של ניכויי מס משכר

אם ההכנסה נובעת מכמה מקורות, רשאי השכיר לערוך תיאום מס באינטרנט, באמצעות המעביד או באמצעות פקיד השומה. לשם כך יש למלא טופס 116, הכולל הצהרה מפורטת על כל מקורות ההכנסה, לצרף את כל תלושי המשכורת ולהגישם למעביד הנוסף או לפקיד השומה. המעביד הנוסף יערוך את חישוב המס וינכה את המס מהשכר אצלו בהתאם.

אם הוגשה הבקשה לפקיד השומה, ישלחו למבקש אישורים בכתב על שיעור המס שיש לנכות מכלל ההכנסה, והשכיר יעביר אישורים אלה למעבידים השונים.

כיום, ניתן לערוך תיאום מס גם באינטרנט לשכירים שהכנסתם ממשכורת היא עד לסכום של 436.272 ש”ח:

–        לעריכת תיאום מס באינטרנט יש צורך במספר תיקי הניכויים של המעסיקים (מספר הרשום על גבי תלוש המשכורת) ובסכומי ההכנסה הצפויים.

–        במהלך עריכת תיאום המס תוצג הכתובת אליה ישלחו האישורים.

–        אישורי תאומי המס שהופקו במסגרת היישום תקפים, למרות שאין עליהם חותמת של משרד שומה.

–        אין צורך להחתים את פקיד השומה על האישור .

נקודות זיכוי

נקודת זיכוי פירושה הפחתה מסכום המס שאת/ה חייב/ת בו שווי נקודת זיכוי חודשית 218 (נכון לינואר 2014)

 

כל תושב ישראל זכאי ל-2.25 נקודות זיכוי.

אישה זכאית ל-1/2 נקודת זיכוי נוספת.

עובד(ת) שבן(ת) הזוג אינו עובד

בחישוב המס של יחיד שהוא או בן זוגו “יחיד מוטב” ושלבן/בת זוגו אין הכנסה, תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת.

יחיד מוטב – הינו מי שהגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה כמשמעותו בסעיף 9(5)(א) לפקודה

לקבלת ההקלה יש למלא טופס 101, ולמוסרו למעביד.

אישה עובדת

בחישוב המס של אישה עובדת תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי נוספת (כלומר אישה עובדת זכאית ל-2.75 נקודות זיכוי).

ילדים

אישה עובדת שיש לה ילדים, זכאית לנקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנה שלאחר שנת לידתו ועד לשנה שלפני הגיעו לגיל 18 ול-1/2 נקודת זיכוי נוספת בגין כל ילד בשנת לידתו (“ילוד”) ובשנת הגיעו לגיל 18 (בוגר).

להלן פירוט נקודות זיכוי ילדים אשר יינתנו החל משנת 1021 בנוסף לנקודות הזיכוי שניתנו כמפורט לעי”ל:

א.      נקודות זיכוי בגין ילדים עד גיל 5:

הורה החי בנפרד שילדיו בחזקתו, אישה נשואה ו”הורה אחד” יקבלו נקודת זיכוי נוספת בשנת המס שלאחר שנת הלידה עד שנת המס בה ימלאו לילד חמש שנים, בדומה לנקודות הזיכוי הניתנות  כיום לילד עד גיל 18.

“ילד להורה אחד” – מוגדר כילד שבשנת המס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים.

ב.      נקודות זיכוי בגין “פעוט” וילדים אחרים:

“פעוט” מוגדר על פי התיקון כילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.

גבר יהא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם “פעוטות”, כלהלן:

 1. נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים.
 2. שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה.

נקודות זיכוי אלו יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי המגיעות לאישה בגין ילדיה, בהתאם לפקודה.

על אף זאת, גבר החי בנפרד, אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו )קרי מקבל גם היום את נקודות הזיכוי בגין ילדים עד גיל 5 ועד גיל 18 כאמור בסעיף (א) (לעיל), לא יהא זכאי לנקודות הזיכוי בגין “פעוט” ובמקרה זה, הזכאות לנקודות הזיכוי על פי התיקון תהא של האם, אשר ילדיה אינם בחזקתה.

בנוסף נקבע כי, במשפחה בה ישנו “ילד להורה אחד”, (זאת בין אם מדובר בגבר ובין אם באישה), יקבל ההורה כנגד הכנסתו מיגיעה אישית נקודות זיכוי בשל “פעוט” הנמצא בחזקתו. וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים.

הורה החי בנפרד

נקודת זיכוי אחת תינתן רק להורים החיים בנפרד, במקרה זה יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל גם ההורה שהילדים אינם בחזקתו נקודה אחת .

דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי

מצב משפחתי נקודות זיכוי
רווק 2.25 1
נשוי ללא ילדים
אלמן/גרוש ללא ילדים
רווקה 2.75 2
נשואה ללא ילדים
אלמנה/גרושה ללא ילדים
נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים 3.25 3
נער בגיל 16-17
אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאיננו פעוט) שאינו בחזקתו
אשה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד
גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו 3.75 4
אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו
נערה בגיל 16-17
אשה נשואה ולה ילד בגיל 6 עד 17
אב לפעוט בשנה לאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו) 4.25 5
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6 עד 17, בחזקתו
אשה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה
אשה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו 5גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו 4.75 6
אשה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה 5.25 7
גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 4 או 5, בחזקתו
גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה
ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו
אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתו
אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל, 4 או 5, בחזקתה 5.75 8
אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל 5 בחזקתה
אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה
גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל 1 בחזקתו 6.25 9
אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל 3 בחזקתה 6.75 10
גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו 7.25 11
אשה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה 7.75 12

 

יחיד מוטב: יחיד שהוא או בן זוגו היגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה

הורה יחיד: שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי הבן זוג השני

פעוט: ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס

יילוד: ילד בשנת הלידה

בוגר: ילד בשנה בה מלאו לו 28

תושבים ביישובי ספר או באזורי פיתוח

תושבי היישובים באזורי פיתוח או ביישובי ספר, ששם יישובם מופיע ברשימה מיוחדת של מס הכנסה, המתגוררים במקום ברציפות בפועל 12 חודשים ויותר זכאים להנחה ממס הכנסה.

הנחה זו היא בשיעורים שונים מהשכר, עד לתקרה שנקבעה בחקיקה השונה מיישוב ליישוב.

מי שבמהלך שנת המס היה לתושב ביישוב מזכה או חדל להיות תושב כאמור יקבל חלק יחסי בתנאי שהתגורר בישוב המזכה 12 חודשים רצופים.

תושב אחד היישובים שברשימה הממלא אחר שאר התנאים האמורים, ימלא טופס 101 ויצרף אישור הרשות המקומית או הוועד המקומי על גבי טופס 1312 א’ על היותו תושב קבוע במקום.

המעביד יתיר את ההנחה המגיעה בחישוב המס מהשכר.

חיילים משוחררים

על פי פקודת מס הכנסה מוענקות למשתחרר/ת מ”שירות סדיר” נקודות זיכוי על הכנסתו מיגיעה אישית, במשך 36 החודשים הראשונים שלאחר חודש שחרורו מן השירות הסדיר.

הזיכוי יינתן על הכנסה מיגיעה אישית בכל תחום עיסוק, ובכל הענפים, כולל ענפי שירותים.

שירות סדיר הוא שירות בצה”ל, במשמר הגבול או במשטרה וכן שירות התנדבותי בשירות הלאומי.

שירות בקבע אינו נחשב כשירות סדיר לעניין חישוב תקופת השירות המזכה.

היקף הזיכוי:

חייל ששירת 23 חודשים מלאים לפחות, זכאי לשתי נקודות זיכוי, ששווין 436 ש”ח (נכון לינואר 2014)

חיילת ששירתה 22 חודשים מלאים לפחות זכאית לשתי נקודות זיכוי, ששווין 436 ש”ח (נכון לינואר 2014)

חייל ששירת פחות מ-23חודשים מלאים זכאי לנקודת זיכוי אחת, ששוויה 218 ₪ (נכון לינואר 2014)

חיילת ששירתה פחות מ 22 חודשים מלאים זכאית לנקודת זיכוי אחת, ששוייה 218 ₪ (נכון לינואר 2014)

המעביד רשאי לתת את נקודות הזיכוי לחייל/ת משוחרר/ת כנגד תעודת שחרור ו/או סיום שירות.

לשם כך יהיה עליך להגיש למעבידך הצהרה על גבי טופס 101.

העובד בשני מקומות עבודה או יותר, צריך כאמור לערוך תיאום מס (ראה לעיל).

עצמאי ידרוש את הזיכוי המגיע לו במסגרת הדוח השנתי אותו הוא מגיש ויצרף אליו את תצלום תעודת השחרור או סיום השירות.

עולה חדש ותושב חוזר ותיק

עולה חדש זכאי להקלות במס במשך 42 חודשים מיום עלייתו/חזרתו ארצה. ההקלה ניתנת באמצעות נקודות זיכוי נוספות על אלה המגיעות לכל תושב:

 • 3 נקודות זיכוי שנתיות לכל חודש במשך 18 החודשים הראשונים לעלייה (כלומר 654 ₪)*.
 • 2 נקודות זיכוי שנתיות לכל חודש במשך 12 החודשים הבאים (כלומר 436 ₪)*.
 • 1 נקודת זיכוי שנתית לכל חודש (218 ₪)* במשך 12 חודשים הנוספים.

מניין 42 החודשים מתחיל עם קבלת תעודת עולה, ונמשך ברציפות גם כאשר לעולה אין הכנסה. לא תובא במניין זה תקופת שירות סדיר בצה”ל או תקופת לימודים במוסד על-תיכוני.

אם העולה לא עבד מספר חודשים במהלך שנת המס, הוא יכול לנצל את נקודות הזיכוי שלו לשם הפחתת המסים שעליו לשלם על שכרו באותו חלק מן השנה שבו עבד.

תושב חוזר ששהה 6 שנים רצופות בחו”ל, אם חזר לארץ בתקופה שבין 16/5/2010 ל-30/9/2012, ייחשב לעולה חדש לעניין נקודות הזיכוי להן זכאי העולה החדש.

על העולה למלא טופס 101, לצרף אליו תעודת עולה מוכחת ולמוסרם למעביד.

על תושב חוזר למלא טופס 101, חובה לצרף אישור משרד הקליטה (תעודת “תושב חוזר” מעל 6 שנים).

המעביד יפחית את נקודות הזיכוי מהמס המנוכה מהשכר.

שים לב: נקודות הזיכוי לעולה חדש או תושב חוזר מצטרפות לנקודות הזיכוי של תושב רגיל

* נכון לינואר 2014

פטור ממס לעיוור ולנכה

ראה פירוט בחוברת “דע זכויותיך וחובותיך” ובחוברת ניכויים.

זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

אם קרובו של העובד מוחזק במוסד מיוחד, הוא זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה:

הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.

הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.

הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 169,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2014) ואם  יש לו בן זוג על 270,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2014).

יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127, טופס 116 א’ (בקשה לזיכוי ממס בגין נטול יכולת), מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.

העובד לא יקבל את הזיכוי האמור אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת.

זיכוי בגין ילד נטול יכולת

עובד זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה).

בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טופס 127 וכן טופס 116 א’ ( בקשה לזיכוי ממס בגין ילד נטול יכולת).

בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר-אקטיביות, בנוסף לטפסים 127 ו-116 א’, יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד.

בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים 127 ו-116א’, אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה.

מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 169,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2014) ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 270,000 ₪ בשנת המס (נכון לינואר 2014).

העובד לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד.

אין באמור לעיל כדי להגביל את סמכות פקיד השומה לבקש מסמכים נוספים במידת הצורך.

ניכוי או זיכוי עבור תשלומים לקופות גמל

ניכוי – הפחתה מסכום ההכנסה החייבת במס שעליה יחושב המס לתשלום.

זיכוי – הפחתה מהמס, אשר בו חוייב העובד.

א.      עובד שממשכורתו מנוכה תשלום לקופת גמל לקצבה, או לביטוח חיים – קופות שאושרו על ידי המנהל – זכאי להקלה ממס. ההקלה ניתנת לו על ידי המעביד.

ב.      עובד המשלם בעצמו לקופת גמל כאמור, רשאי לבקש מפקיד השומה שיעניק לו זיכוי בלבד או לבקש ממעבידו את הניכוי או הזיכוי המגיעים לו בשל תשלומיו אלה.

לשם כך עליו להמציא לפקיד השומה קבלה או אישור על תשלומיו, בצירוף טופס 116. אם למעביד אישור קיבוצי מפקיד השומה למתן הנחות לעובדיו, הוא רשאי להתיר לעובד את הזיכוי או הניכוי, לאחר המצאת קבלה או אישור על תשלומיו.

אם אין למעביד אישור כזה יפנה העובד לפקיד השומה עם טופס 116 ופקיד השומה ישלח לו אישור מתאים.

ג.       הניכוי או הזיכוי עבור תשלומים לקופת גמל כאמור ניתנים גם לבן זוגו, ילדיו של עובד שהוא עמית מוטב אשר מלאו להם 18 שנה או יותר בשנת המס, ובלבד שלא יינתן וניכוי או זיכוי כפול בשל אותו תשלום. הניכוי או הזיכוי ניתנים לעובד שבעדו שולם התשלום.

כל שנה נקבעת תקרה מסויימת לזיכוי ולניכוי.

פיצויי פרישה

פיצויי פיטורין, המשולמים לעובד בעת פרישתו מעבודתו, פטורים ממס בגבולות שנקבעו בחוק:

משכורת חודשית לכל שנת עבודה. סכום הפטור מוגבל עד לתקרה מסוימת ומתעדכן מפעם לפעם (בינואר 2014 סכום של 12,360 ₪).

המנהל רשאי להגדיל את סכומי הפטור בהתחשב בתקופת השירות של העובד, בגובה שכרו, בתנאי עבודתו ובנסיבות הפרישה (אולם לא מעבר להגבלת סכום הפטור האמור). לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

את פיצויי הפרישה החייבים במס אפשר לפרוס בחלקים שווים על פני כמה שנים כדי לזכות בהקלה בתשלום המס. לשם כך יש לפנות לפקיד השומה.

תרומות

התורם למוסד ציבורי (מוסד המוכר על-ידי שר האוצר ואושר על-ידי ועדת הכספים של הכנסת) זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה של 35% מסכום התרומה. לסך התרומות שניתן לקבל עבורן זיכוי יש ‘רצפה’ (מינימום) ו’תקרה’ (מקסימום): הרצפה מתעדכנת מדי שנה בשנה, והתקרה אינה יכולה לעלות על 30% מההכנסה החייבת במס, או על סכום המתעדכן שנתית, לפי הנמוך ביניהם (בשנת המס 2014 הסכום המזערי לתרומה 190 ש”ח, והמרבי – 9,304,000).

את סכום התרומה העולה על התקרה לזיכוי ניתן להעביר לשנים הבאות ולצרפו לסכום התרומות באותה שנת מס ,אך לא יותר משלוש שנות מס.

לשם קבלת הזיכוי, יש לצרף קבלות מתאימות מקוריות ולמלא טופס 116. פקיד השומה ישלח לעובד אישור על התרת הזיכוי.

בקשה להחזר מס

עובד שכיר, שבמהלך השנה לא נהנה מההטבות המגיעות לו אשר מופיעות בעלון זה או שהוא זכאי להטבות אחרות רשאי להגיש בקשה להחזר מס.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס 1301 או טופס 0135 (דוח מקוצר המתאים לשכירים שאין להם הכנסות משוק ההון) המיועד לעובד שכיר שהכנסתו ממשכורת בלבד, ולצרף את המסמכים הללו:

 • טופסי 106 שהוציאו המעבידים (לשני בני הזוג) ובמקרה של פרישה – טופס 161 וטופס 161א ואישור פקיד שומה בגין מענקי הפרישה;
 • אישורים על הפרשות לקופות גמל וביטוח חיים;
 • אישורים אחרים המקנים הקלה במס, בין היתר כמוסבר בעלון מידע זה.

בקשות להחזרי מס ניתן להגיש עד שש שנים אחורה משנת המס הנוכחית.

לתשומת לבך: מידע ופרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי השומה ברחבי הארץ העומדים לשירותך.

כדי לחסוך זמן, תורים והמתנה, מוטב שתמלא את הטפסים הדרושים, תצרף את האישורים והמסמכים הקשורים לעניין ותשאירם בתיבה המיועדת לכך במשרדי השומה. האישור יישלח אליך תוך מספר ימים.

– ניתן כמובן לשלוח את הטפסים באמצעות הדואר. אם חלה עליך חובה להגיש דוח באופן מקוון (באינטרנט או דרך מייצג), ראה הסברים בפרסומי הרשות ובאתר האינטרנט עם הכניסה לדוח מקוון.

באמצעות סימולטור המס באפשרותך לחשב באינטרנט, באופן מיידי ואנונימי את זכאותך להחזרי מס לשנים: 2008-2013.

ראה דברי הסבר בחוברת “דע זכויותיך וחובותיך” המתפרסמת באתר רשות המסים והמחולקת חינם במשרדי רשות המסים.

ט.ל.ח דברי ההסבר המובאים בעלון זה הינם כלליים ואין לראות בהם נוסח החוק.

לתשומת ליבך:

בקשה להחזר מס לשנה מסוימת יכולה לגרור דרישה להגשת דוחות לשנים אחרות על ידי פקיד השומה.

בסמכות פקיד השומה לדרוש כל מסמך והבהרות על מנת לאמת את הצהרתך.

 

השאר תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.