איך למלא דוח הצהרת הון ?

טופס הצהרת הון

1.  הוראות כלליות למילוי הטופס.

1.1 מלא נא בדייקנות את הפרטים המבוקשים בטופס לפי סדר הסעיפים וסכם במקומות הנדרשים לכך. אם בסעיף מסויים אין לך מה להצהיר, ציין את המילה “אין” באותו סעיף.

1.2 ציין ליד כל נכס את סכום השקעתך למעשה ולא את שוויו, דהיינו , הסכום שעלה לך הנכס בפועל.

 •    במחיר העלות המוצהר יש לכלול כל השקעה נוספת בקשר לנכס, כגון שכר טרחת עו”ד, תיווך, הוצאות הובלה, מס רכישה וכדומה.
 • אם נעשו שיפורים או השבחות בנכס יש להוסיפם לעלות הנכס.
 • עלות נכס שנרכש בתשלומים הינה סך התשלומים ששולמו, כולל הצמדה וריבית.
 • עלות נכס שנרכש בתשלומים ושהתמורה בגינו טרם שולמה במלואה תירשם במחיר הכולל של הנכס, כולל ריבית והצמדה. החוב שטרם שולם יירשם בנפרד כהתחייבות.
 • עם עלות הרכישה של נכס קטנה מ-1 ש”ח או אם הנכס התקבל בירושה/מתנה, יש לרשום 1 ש”ח. 

1.3 ציין את הסכומים בשקלים חדשים (אין לרשום אגורות ויש לעגל לשקל הקרוב)- סכם את הסכומים כמבוקש בטופס.

1.4 אין לקזז חייבים כנגד זכאים, גם אם הנך חייב וזכאי בעת ובעונה אחת כלפי אותו אדם/בנק. רשום בחשבונות נפרדים את היתרה בכל חשבון בנפרד, בסעיף המתאים של הרכוש או ההתחייבות.

1.5 אם המקום בטופס אינו מספיק לרישום הפרטים, או אם יש צורך בהמצאת פרטים ופירוטים נוספים, צרף גיליונות נוספים ואשרם בחתימתך. רשום בשורה המתאימה בטופס ההצהרה “מצורף נספח” וציין על גבי הנספח לאיזו שורה בטופס הצהרה הוא מתייחס. אם אין בטופס שורה מתאימה המתארת את הנכס, רשום הנכס בשורה פנוייה אחרת שבטופס.

1.6 מספר תיק עוסק במע”מ – אם יש לך יותר מתיק אחד במע”מ, רשום במקום המיועד לרישום “מספר עוסק במע”מ” (עמוד 1) את מספר התיק העיקרי וצרף רשימה עם פרטי יתר התיקים.

1.7 צרף מסמכים והוכחות לאימות הפרטים המוצהרים. המסמכים יהיו מסמכי מקור. ניתן לצרף מסמך מצולם אם אושר ע”י מייצג (רו”ח, עו”ד ויועץ מס) או פקיד שומה.

1.8 אם את/ה ו/או בן/בת זוגך שותפים בשותפות, יש לרשום חלקכם בשותפות.

1.9 יש להקפיד כל סיכום הסעיפים כנדרש ועל חתימה של מגיש הדו”ח במקום המיועד לכך.

2. הסברים לסעיפים בטופס (לפי סדר הופעתם).

חלק א: הון מושקע בעסקים

 • שורות 1-3 מגרשים, בניינים, שיפורים במבניםבשורות אלה יש לרשום את סכום ההשקעה בנכסים המשמשים את העסק, כתובת המבנה, גוש, חלקה ותאריך רכישה. העלות תירשם בסכום המלא, כולל ההוצאות הנלוות, כמוסבר בהוראות הכלליות למילוי הטופס.
 • שורה 4 מטעים, שטחי מזרע חקלאיים וחממות – רשום סך השקעותיך ופרט בנספח הרכב ומועד ההשקעות.
 • שורה 6 מכונות, ציוד, מכשירים וריהוט- רשום העלות של כל המכונות, הציוד, המכשירים, והריהוט המשמשים בעסק. יש לצרף רשימה הכוללת תאריכי רכישה ומחיר העלות (רצוי ע”ג טופס י”א – פחת (1342)
 • שורה 7 זכות ראויה או מוחזקת- רשום את הזכויות או המוחזקות של העסק שנרכשו, כגון: פטנטים, סימני מסחר, זיכיונות, מוניטין וכד’
 • שורה 8 תשלומים ע”ח רכישת נכס קבוע – רשום תשלומים שביצעת כאמור, גם אם הנכס טרם הועבר לבעלותך/חזקתך.
 • שורה 9 רכב וציוד כבד המשמשים בעסק – רשום העלות, דגם, שנת ייצור, מספר רישוי ותאריך רכישה.
 • שורות 12-13 – ציין אם קביעת סכום המלאי מבוססת על ספירה או עף”י הערכה ורשום את סכום המלאי. יש לרשום בנפרד מלאי תוצרת גמורה וחומרי גלם ולצר רשימה.
 • שורה 14 – עבודות בביצוע- ציין את סכום ההשקעה ליום ההצהרה. יש לצרף רשימה המפרטת את הסכום שציינת, אופן החישוב וע”י מי נקבע ערך העבודות בביצוע.
 • שורה 15 – שטרות והמחאות שהתאריך הרשום בהן מאוחר מתאריך הצהרת ההון יירשמו במלואן, ללא קיזוז התחייבויות.
 • שורה 16 – חייבים ולקוחות – אין לקזז יתרות זכות. יתרות הזכות ירשמו בנפרד בהתחייבויות (שורות 25-30). יש לרשום בנספח אתשמות הלקוחות והחייבים של העסק. ליד כל לקוח או חייב יש לפרט את סכום החוב. בעסק שהכנסותיו מדווחות על בסיס מצטבר, יש לכלול גם את הריבית שהצטברה עד למועד ההצהרה.
 • שורה 17 רכוש שוטף אחר שלא פורט בשורות קודמות , לרבות סכום החזר המע”מ שנתבע וטרם הושב לך (כולל דיווח העסקאות במע”מ לחודש בו נדרשה הצהרת ההון) וכן הפקדות ייבוא.
 • שורות 19-21 קופה ובנקים רשום הסכומים העסקיים המופקדים בבנקים, כולל חשבונות חסכון, פק”ם, תפ”ס. חשבונות במטבע חוץ יש לרשום בנפרד בציון הסכום במט”ח והשווי בשקלים ליום ההצהקה. יש לצרף אישורים מהבנקים על היתרות שצוינו.
 • שורה 22 – מזומנים והמחאות שהיו בקופה ביום ההצהרה, כולל המחאות שטרם נפרעו, לרבות המחאות מעותדות, שלא נרשמו בנפרד בשורה 15.
 • שורה 25 – ספקים וזכאים- רשום את יתרות הזכות המגיעות לספקים ולזכאים, ללא קיזוז החוב של הספקים והזכאים (אם יש כאלה) מיתרות הזכות, אותן יש לרשום בנפרד בסעיף חייבים בשורה 16.
 • שורה 26 שטרות לפרעון – צרף רשימה המפרטת פרטי השטרות שנמסרו.
 • שורה 27 הלוואות- צרף רשימה המפרטת את פרטי ההלוואות שניתנו לעסק בציון שמות המלווים, סכום כל הלוואה ומועד פרעונה. הלוואות שהוחזרו בחלקן יש לרשום את יתרת החוב בלבד.
 • שורה 32 הון נקי בעסק – (עסק פרטי ו/או בשותפות) – סך כל הרכוש, פחות סך כל ההתחייבויות (שורה 24 פחות שורה 31)
 • שורה 33 – אם הרשומים שבשורה 32 מהווים סיכום השקעותיך בשותפות, רשום בשורה זו שעור השקעתך בשותפות באחוזים וכן את סכום ההשקעה.
 • שורה 34 – סך ההון הנקי המושקע בעסקים נוספים, לרבות שותפויות בארץ ובחו”ל שלגביהם לא נערך מאזן. חש לצרף נספח לכל אחד מהעסקים בנפרד עפ”י המתכונת של פרק א 1 לטופס הצהרת ההון.
 • שורה 35 –סכם את סך כל ההון הנקי המושקע על ידיך בעסקים ובשותפויות בהם לא נערך מאזן (שורה 32+34 ו/או שורה 33+34 לפי העניין.
 • שורה 40- מוניטין – רשום את הסכומים ששילמת עבור מוניטין, או כל סכום ששילמת מעל הערך הפנקסני נטו של הנכסים, בעת רכישת עסק או חלק בשותפות – אם סכומים אלה אינן כלולים בספרי העסק.
 • שורה 41-43 – השקעות בתאגידים-מניות בערך נקוב: רשום את סכום המניות שברשותך בערכן הנקוב וזאת עפ”י רשימה שעליך לצרף ובה פירוט המניות, הסכום שהושקע למעשה ותאריכי הרכישה.  – יתרת חשבון העו”ש שלך לפי ספרי התאגיד- רשום את היתרה ליום ההצהרה של חשבון העו”ש המתנהל על שמך בתאגיד, או כל חשבון מקביל אחר. – יתרת ההלוואות לפי ספרי התאגיד – רשום את יתרת הלוואותיך לתאגיד ביום ההצהרה. אם שילמת סכומים לתאגיד על חשבון מניות שטרם הוקצו, צרף גם סכום זה לסכום ההלוואות. צרף העתק ממאזן התאגיד.
 • שורה 45 השקעות אחרות- רשום השקעות נוספות בעסקים אחרים, בארץ ובחו”ל, שלא פורטו לעיל. לצורך זה עליך לצרף רשימה שתכלול את פרטי ההשקעות העסקיות האחרות בצירוף המאזנים.

חלק ב: רכוש והתחייבויות פרטיים (שאינם משמשים את העסק)

 • שורות 47-50- רשום נכסי מקרקעין ורכוש חקלאי בבעלות, חכירה, דמי מפתח, כולל שינויים או תוספות לנכס לרבות בניה בשלב ביצוע, תוך ציון פרטי הנכס וכתובתו, מספר גוש וחלקה, תאריך הרכישה והסכום ששולם עבורו. עלות הנכס תהיה בהתאם לכללים למילוי הטופס, כמפורט לעיל.
 • רשום שיפורים ושיפוצים בדירה/במבנה שעלותם מעל 6,000 ש”ח
 • שורות 52 א – רשום סה”כ נדל”ן (שורות 47-52)
 • שורות 53-55 – רשום את פרטי החייבים לך כספים עבור הלוואות פרטיות וכן חייבים פרטיים אחרים- בשורות אלה ירשמו גם המחאות כולל אלה שנמסרו לבנק לגביה וכן הפקדות ייבוא לגבי רכב או רכוש פרטי. פרטי החייבים יכללו את שם החייב, מספר הזהות שלו, מענו, התאריך בו נוצר החוב, תאריך הפירעון , סוג המטבע, שיעור ריבית וסוג ההצמדה.
 • שורות 57-61 פרט החשבונות הפרטיים בבנקים הרשומים על שמך או על שם בן/בת זוגך וילדיך ביום בבצהרה, חשבונות שנמצאים בבעלותך או בשליטתך ואינם רשומים על שמך וכן מזומנים שהיו ברשותך.
 • שורות 63-68 השקעות פרטיות (ולא בעסקים) ,כגון ני”ע שאינם נסחרים בבורסה וחסכונות בסכומי העלות. מחיר העלות בתוכניות חסכון הוא סכום כל ההפקדות בתוכנית החיסכון, בלי להתחשב בסכומי ענק, ריבית או רווחים אחרים. עלות ני”ע שאינם נסחרים בבורסה, ביא התמורה הכוללת ששולמה בעת קניתם, כולל דמי עמלה.
 • שורות 74-79- רשום בשורות אלה נכסים פרטיים ורהיטים שהם חלק מתכולת דירתך המשמשים לצרכים הפרטיים בביתך וכן תכשיטים, אוספים פרטיים, בולים, עתיקות ותחביבים, או חפצי אומנות עפ”י רשימה מצורפת בסכום שעלות כל פריט מעל 300 ש”ח וברכישות חדשות שעלות כל פריט מעל 3,000 ש”ח.

חלק ג: השקעות בני”ע (שורות 86-96)

בפרק זה עליך לרשום את השקעותיך בנייירות ערך ובמט”ח שאינם כלולים בפנקסי העסק. הנך רשאי לרשום את השקעותיך בשקלים על פי ערך שוק או עפ”י עלות. אם בחרת לרשום את השקעותיך עפ”י עלות, עליך לרשום את כל הסכומים בערכי עלות ליום הרכישה. אם בחרת עפ”י ערך שוק, עליך לרשום את כל הסכומים בערך השוק ליום ההצהרה.

חלק ה: סיכום פעולות קניה ומכירה של מט”ח וניירות ערך נסחרים בבורסה.

 • שורות 97-98 – יש לסכם את סך כל הקניות של ניירות ערך ומט”ח בתקופה הנדרשת ולרשום הסכום בשקלים  חדשים.
 • שורות 99-100- יש לסכם את סך כל המכירות של ניירות ערך ומט”ח בתקופה הנדרשת ולרשום הסכומים בשקלים חדשים.

השאר תגובה

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.