מהי חשבונית עסקה?

מהי חשבונית עסקה?
כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עסקה
כוללת את הפרטים הבאים:
 שם העוסק.
 מס' עוסק.
 תאריך הוצאת החשבונית.
 מס' תעודת המשלוח )כאשר נדרשת תעודה כזו(.
 שם הלקוח וכתובתו.
 תיאור הטובין או השירות.
 היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
 הכמות.
 מחיר היחידה.
 סכום החשבונית.

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.